×

ગીર-ગઢડા વિષે

આ જિલ્લો જૂનાગઢમાંથી ૧૫મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૩ના રોજ જૂનાગઢમાંથી છૂટો પડ્યો જ્યારે ગુજરાતમાં સાત નવા જિલ્લા અસ્તિત્વમાં આવ્યા.

Read More
શ્રી કે.કે.ચૌધરી

તાલુકા વિકાસ અધિકારી

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

ગીર-ગઢડા વિષે

આ જિલ્લો જૂનાગઢમાંથી ૧૫મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૩ના રોજ જૂનાગઢમાંથી છૂટો પડ્યો જ્યારે ગુજરાતમાં સાત નવા જિલ્લા અસ્તિત્વમાં આવ્યા.

Read More
-
-
-

Locate on Map

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો