×

ગીર સોમનાથ​ વિષે

Read More
શ્રી રવિન્દ્ર ખતાલે

જિલ્લા વિકાસ અધિકારી

SideImg

તાજેતર ના સુધારાઓ push-play View All

જીલ્લો ગીર સોમનાથ

૧૨.૫૦ (૨૦૧૧)
૭૬%
૦૬
૩૨૯
૩૮૦

Locate on Map

Talala Veraval Sutrapada Una Kodinar gir-gadhda

Hide Text