શ્રી વિજય રૂપાણી
શ્રી વિજય રૂપાણી
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી,
ગુજરાત સરકાર Facebook Twitter
શ્રી રણછોડભાઇ છનાભાઇ ફળદુ
શ્રી રણછોડભાઇ છનાભાઇ ફળદુ
માન. રાજ્ય મંત્રીશ્રી,
ગ્રામ વિકાસ, ગુજરાત.
શ્રી કુંવરજીભાઈ મોહનભાઈ બાવળીયા
શ્રી કુંવરજીભાઈ મોહનભાઈ બાવળીયા
માનનીય મંત્રીશ્રી,
ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ, ગુજરાત.
શ્રી બચુભાઇ મગનભાઇ ખાબડ
શ્રી બચુભાઇ મગનભાઇ ખાબડ
માનનીય રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ, ગુજરાત
શ્રી જયદ્રથસિંહજી પરમાર
શ્રી જયદ્રથસિંહજી પરમાર
માન. રાજ્ય મંત્રીશ્રી,
પંચાયત (સ્વતંત્ર હવાલો), ગુજરાત.

ટેન્ડર્સ

Read More

જીલ્લા વિષે

Gir somnath district was carved out from junagadh district as one of the new seven district in August 2013. Head quarter of the district is at veraval. Gir somnath district is located in saurastra region of Gujarat and surrounded by the Arabian sea to its south. The district is devided in to six talukas, Veraval, Una, Kodinar, Sutrapada, Talala and newly formed Gir gadhada, Gir somnath is very famous for somnath Temple, first jyotirlinga of lord shiva among the tweleve jyotirlinga of India and Gir Sanctuary, only abode to Asiiatic lion..

વધારે...
  • તાલુકાઓ -૦૬
  • ગામડાઓ -૩૮૦
  • ગ્રામ પંચાયત -૩૨૯
  • વસતી -૧૨.૫૦ (૨૦૧૧)
  • સાક્ષરતા -૭૬ %
GSWAN The National Portal of India Statue of Unity Vibrant Gujarat
Go to Navigation